RSS

Category Archives: KIDS CORNER

Youtube videos – Group 3

 1. https://youtu.be/TFj9Ne582Js – Daily prayers
 2. https://youtu.be/aJ8wggP1z7k – chants on various Deities
 3. https://youtu.be/5E3_zRV5l1g – Rama ashTakam
 4. https://youtu.be/CWIjPIusiME -krishnadwadasha naama
 5. https://youtu.be/ytAYdjQfJkc – Dwaadasha Jyotirlinga stotram

Today’s uploads are specially for children of the age group 5-10yrs. Requests for particular shlokas/stotras are entertained.

Thank you

Vinaya Karthik Rao

 
Leave a comment

Posted by on August 26, 2015 in KIDS CORNER, Youtube Links

 

BHAJANS FOR CHILDREN

1. pAhi pAhi gajAnana|pArvati nanda gajAnana||

mUshika vAhana gajAnana|mOdaka hasta gajAnana||

chAmara karma gajAnana|viLambita sUtra gajAnana||

vAmana rUpa gajAnana|mahEshwara putra gajAnana||

vighna vinAshaka gaAnana|pAda namaste gajAnana||

 2.sundara sundara vinAyaka

shubha mangala dAyaka vinAyaka

vighna kOti hara vimala gajAnana

sakala vighna hara sAi gajAnana

Eshwari nandana parthi gajAnana

 3.  ganEsha sharaNam|sharaNam ganEsha ||

gourIsha sharaNam|sharaNam gourIsha||

vAgIsha sharaNam|sharaNam vAgIsha||

sarvEsha sharaNam|sharaNam sarvEsha||

 4. shArade O shArade|vighna vinAshini shArade ||

Ananda rUpi shArade|Atma swarUpi shArade ||

trI jagajjanani shArade|mAta bhavAni shArade||

 5.   jai jai viTThala pANDuranga

jaya hari viTThala pANDuranga

 bhakta pOshaka pANDuranga

mukti pradAyaka pANDuranga

 6.  rAma rAma rAma rAma|rAma nAma tArakam||

rAma Krishna vAsudEva|bhakti mukti dAyakam||

jAnaki manOharam|sarva lOka nAyakam ||

shankarAdi sEvyamAna|punya nAma kIrtanam||

 7.  jai ganEsha jai ganEsha|jai ganEsha pAhimAm||

shri ganEsha shri ganEsha|shri ganEsha rakshamAm||

 8.  nanda lAla yadu nanda lAla

brindAvana gOvindalala

bOlo(hare) rAm rAm rAm

bOlo(ghana) shyAm shyAm shyAm

 9.   subrahmaNyam subrahmaNyam

shaNmukha nAtha subrahmaNyam

subrahmaNyam subrahmanyam sAinAtha

subrahmaNyam

shiva shiva shiva shiva subrahmaNyam

hara hara hara hara subrahmaNyam

 10.  dEva dEva dEva krishna|dhIna bandhu pAhimAm|

neela mEgha shyAma krishna|nithya muktarakshamAm|

pUtanA samhAra krishna|bhuvan nAtha pAhimAm|

pundarIka nayana krishna|punya rUpa rakshmAm|

vEnugAna lOla krishna|vimalanAtha pAhimAm|

vishwa rUpa vAsudEva|vIra rAma rakshamAm|

nanda nandana mukunda nAtha|rAdha krishna pAhimAm|

indu vadana mandahAsa|Isha krishna rakshamAm|

 

 

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on August 19, 2011 in bhajans

 

Daily Prayers

 

EARLY MORNING PRAYER:

karAgrE vasatE lakShmI |karamadhyE saraswatI||
karamUlE sthitE gourI |prabhAte karadarshanam||

CHANT WHILE TAKING BATH:

gangEcha yamunEchaiva gOdAvarI saraswatI
narmadE sindhu kAvErI jalE asmin sannidhim kuru||

CHANT WHILE LIGHTING LAMP:

deepO jyOtih param brahma|deepO jyOtih janaardhanaha||
deepO haratu mE paapam|sandhyaa deepO namOstutE||

CHANT BEFORE TAKING FOOD:

annapUrNE sadApUrNE shankara prANa vallabhE
gjnAna vyrAgya siddhyartham bhikshAm dEhI cha pArvatI

CHANT BEFORE GOING TO BED:

jalE rakshatu varAha | sthalE rakshatu vAmana||

aThavyAm narasimhancha | shayanE pAtu mAdhava||

 

CHANT FOR GOOD HEALTH:

achyutAnanta gOvinda|nAmOcchAraNa bhEshajAt
nashyanti sakalA rOgAha|satyam satyam vadAmyaham

SHLOKAM FOR PRADAKSHINA:

yAni kAni cha pApAni|janmAntara kritAni cha ||
tAni tAni vinashyanti |pradakshiNyam padE padE||

TULASI STOTRAM:

namastuLasi sarvagjnE |purushOttama vallabhE||
pAhimAm sarva pApEbhyaha|sarva sampat pradAyini||

 NAVAGRAHA STOTRAM

namah sUryAya chandrAya mangaLAya budhAya cha||

 guru shukra shanibyahscha rAhavE kEtavE namaha||

ARALI VRIKSHA STOTRAM:

mUlatO brahma rUpAya madhyatO vishNu rUpiNE||

agratO shiva rUpaya vriksha rAjAya tE namaha||

GANESHA STOTRAS:

1.  vakratunDa mahAkAya kOTi sUrya samaprabha

nirvighnam kurumE dEva sarva kAryEshu sarvada

2.  agajAnana padmaArkam gajAnanam aharnisham

anEkadantam bhaktAnAm Ekadantam upAsmahey

GURU STOTRAS:

1.  Gururbrahma gururvishNuhu guru dEvO mahEshwaraha

guruhu sAkshAt parabrahma tasmay shrI guravE namaha

2.  agjnAna timirAndasya gjnAnjana shalakaya

chakshuhu unmIlitam yEna tasmay shrI guravE namaha

SARASWATI STOTRAS:

1.  sarasvatI namastubhyam varadE kAmarUpiNi

vidyArambham karishyAmi siddhirbhavatu mE sadA

2.  shrIkAra rUpiNi dEvI veeNa pustaka dhAriNi

vEda mAta namastubhyam soubhAgyam dEhi mE sadA

 

HANUMAN STOTRAS:

1.  manOjavam mAruta tulyavEgam jitEndriyam buddhi matAm variSTham

vAtAtmajam vAnarayUtha mukhyam shrI rAmadUtam shirasA namAmi

2.  buddhirbalam yashOdhyryam nirbhayatvam arOgatAm

ajADyam vAk paTutvam cha hanumat smaranNAt  bhavEt

DEVI STOTRAS:

1.  sarva mangala mAngalye shivE sarvArtha sAdhikey

sharaNyE trayambakey gowri nArayaNi namOstutE

2.  namastEstu mahAmAye sri pIThE sura pUjitE

shankhachakra gadhA hastE mahAlakshmi namOstutE

SRINIVASA STOTRAS:

1.  vEnkatEshO vAsudEvO pradyumnO amita vikramaha

sankarshaNO aniruddhasya shEshAdrih pratirEvacha

 2.  kalyAnbhuta gAtrAya kAmitArtha pradAyini

shrImat vEnkaTa nAthAya srInivAsAya tE namaha

RAMA STOTRAS:

1.  rAmAya  rAmabhadrAya rAmacandrAya vEdasE

raghunAthAya nAthAya sItAyAha patayE namaha

2.  shrIrAma rAma rAmEti ramE rAme manOramE

sahasra nAma tat tulyam rAma nAma varAnane

KRISHNA STOTRAS:

1.  krishnAya vAsudevAya hare paramatmanE

pranata klEsha nAshAya gOvindaya namo namaha

2.  vasudEva sutam dEvam kamsa chAnUra mardanam

dEvaki paramAnandam krishnam vandE jagatgurum

RAGHAVENDRA SWAMY STOTRAS:

1.   pUjyAya rAghavEndrAya satya dharma vratAya cha

bhajatAm kalpavrikshAya namatAm kAmadhEnavE

2.  ApAdamouli paryantam gurUNAm Akritim smarEt

tEna vighnAha praNashyanti siddhyanti cha manOrathAha

 

SHIVA PARVATI STOTRAS:

 1.  mAtA cha pArvatI dEvI pitA dEvO mahEshvaraha
  bhAndhavAh shiva bhakthAshcha svadEshO bhuvanathrayam
 2. vAgarthAviva sampruthow vAgartha prathipaththayE
  jagatah pitarouvandE pArvathI paramEshvarou

VISHNU STOTRAS:

1. shAntA kAram bhujaga shayanam padmanAbham surEsham

vishwAdhAram gagana sadrisham mEghavarNam shubhangam

lakshmIkAntam kamala nayanam yOgi hrudhyAnagamyam

vandE vishNum bhava bhaya haram sarva lOkykanAtham

2.  vishNum jishNum mahAvishNum prabha vishNum mahEshwaram

anEka rUpa dythyAntam namAmi purushOttamam

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Comments

Posted by on August 19, 2011 in Daily chants