RSS

Category Archives: ASHTAKAS

shree rAma aShTakam

sugreevamitraM paramaM pavitraM

seetAkalatraM navamEghagAtram

kAruNya pAtraM shatapatranetraM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||1 ||

samsAra sAraM nigama prachAraM

dharmAvatAraM hata bhoomi bhAram

sadA nirvikAraM sukha sindhusAraM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||2||

 

lakShmI vilAsaM jagatAM nivAsaM

IankA vinAshaM bhavanaprakAshaM

bhUdEva vAsaM sharadindu hAsam

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||3||

 

mandAramAlaM vachanE rasAlaM

guNairvishAlaM hata saptatAlam

kravyAdakAlaM suralOkapAlaM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||4||

 

vedAnta gjnAnaM sakalaihsamAnaM

hritArimAnaM tridashaM pradhAnam

gajEndrapAlaM vigatA vishAlaM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||5||

 

shyAmAbhirAmaM nayanAbhirAmaM

guNAbhirAmaM vachanAbhirAmaM

vishvapraNAmaM katabhaktikAmaM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||6||

 

leelAsharIraM raNaranga dheeraM

vishvaikaveeraM raghuvamshadhAram

gambheeranAdaM jitasarvavAdaM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||7||

 

khElaaatibheetaM svajanE puneetaM

syAmO prageetaM vachanE aheetam

rAgEnagItaM vachanE ahItaM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||8||

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 22, 2011 in ASHTAKAS

 

Tags: , , ,

mahAlakShmyaShTakam


namastEstu mahAmAyE shrIpIThE surapUjitE

shankhachakragadAhastE mahAlakShmI namOstutE

namastE garuDArUDhE kOlAsurabhayankarI

sarvapApaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE

sarvagjnE sarvavaradE sarvaduShTabhayankarI

sarvaduHkhaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE

siddhibuddhipradE dEvI bhuktimuktipradAyinI

mantramUrtE sadA dEvI mahAlakShmI namOstutE

AdyantarahitE dEvI AdyashaktEmahEshvarI

yogagjnE yogasambhUtE mahAlakShmI namOstutE

sthUla sUkShma mahAraudrE mahAshaktE mahOdarE

mahApApaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE

padmAsanasthitE dEvI parabrahmasvarUpiNI

paramEshI jaganmAtarmahAlakShmI namOstutE

shvEtAmbaradharE dEvI nAnAlankArabhUShite

jagatsthitE jaganmAtarmahAlakShmI namOstutE

mahAlakShmyaShTaka stOtram yaH paThet bhaktimAnnaraha

sarvasiddhimavApnOti rAjyam prApnOti sarvadA

ekakAle paThennityam mahApApavinAshanam

dvikAlam yah paThennityaM dhanadhAnyasamanvitaha

trikAlam yah paThennityam mahAshatruvinAshanam

mahAlakShmIrbhavennityam prasannA varadA shubhA

|| iti shrImahAlakShmyaShTakam sampUrNam ||

 
 

madhurAshTakam


Composer: vallabhAchArya

adharam madhuram vadanam madhuram
nayanam madhuram hasitam madhuram
hridayam madhuram gamanam madhuram
madhurAdhipatErakhilam madhuram

vachanam madhuram charitam madhuram
vasanam madhuram valitam madhuram
chalitam madhuram bhramitam madhuram
madhurAdhipatErakhilam madhuram

vENurmadhurO rENur madhurah
pANir madhurah pAdau madhurau
nrityam madhuram sakhyam madhuram
madhurAdhipatErakhilam madhuram

gItam madhuram pItam madhuram
bhuktam madhuram suptam madhuram
rUpam madhuram tilakam madhuram
madhurAdhipatErakhilam madhuram

karaNam madhuram taraNam madhuram
haraNam madhuram smaraNam madhuram
vamitam madhuram shamitam madhuram
madhurAdhipatErakhilam madhuram

gunjA madhurA mAlA madhurA
yamunA madhurA vIchI madhurA
salilam madhuram kamalam madhuram
madhurAdhipatErakhilam madhuram

gOpI madhurA lIlA madhurA
yuktam madhuram bhuktam madhuram
drishTam madhuram shishTam madhuram
madhurAdhipatErakhilam madhuram

gOpA madhurA gAvO madhurA
yashTir madhurA srishTir madhurA
dalitam madhuram phalitam madhuram
madhurAdhipatErakhilam madhuram

 
Leave a comment

Posted by on August 18, 2011 in ASHTAKAS

 

lingAshTakam


brahma murAri surArchita lingam
nirmala bhAshita shObhitha lingam
janmaja dhukkha vinAsaka lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

dEvamuni pravaraarchita lingam
kaama daham karuNaakara lingam
rAvaNa darpa vinaasaka lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

sarva sugandha sulEpita lingam
buddhi vivardhana kaaraNa lingam
siddha suraasura vandita lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

kanaka mahaamaNi bhooshita lingam
paNipati vEshThita shObhita lingam
daksha suyagjna vinaashana lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

kunkuma chandana lEpita lingam
pankaja haara sushObhita lingam
sanchita paapa vinaashana lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

dEva gaNaarchita sEvita lingam
bhAvair bhakti bhirEvacha lingam
dinakarakOTi prabhaakara lingam                                                                                                                                                                                    tatpraNamAmi sadAshiva lingam

ahshTa dalOpari vEshThita lingam
sarva samudbhava kaaraNa lingam
ahshTa daridra vinaashaka lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

suraguru suravara poojita lingam
suravana pushpa sadArchitha lingam
paraatparam paramAtmaka lingam
tatpraNamaami sadaashiva lingam

 
Leave a comment

Posted by on August 18, 2011 in ASHTAKAS, SHIVA STUTIS

 

shrI kriShNAShTakam


vasudEvasutaM dEvaM kaMsachANUramarda

dEvakIparamAnandaM krishNam vandE jagadgurum(1)

atasiipuShpasaMkaashaM haaranuupurashobhitaM

ratnakankaNakEyuUraM krishNam vandE jagadgurum(2)

kuTilaalakasaMyuktaM pUrNachandranibhaananaM

vilasatkuNDaladharaM dEvaM krishNam vandE jagadgurum(3)

mandaaragandhasaMyuktaM chAruhAsaM chaturbhujaM

barhipinchaavachUDAngaM krishNam vandE jagadgurum(4)

utphullapadmapatrAkSham niilajiimuutasannibhaM

yaadavaanaaM shirOratnaM krishNam vandE jagadgurum(5)

rukmiNiikELisaMyuktaM piitaambarasushobhitaM

avaaptatulasiigandhaM krishNam vandE jagadgurum(6)

gopikaanaaM kuchadvandvakunkumaankitavakShasam

shriinikEtaM mahEShvaasaM krishNam vandEjagadgurum(7)

shriivatsaankaM mahOraskaM vanamaalaaviraajitaM

shankhachakradharaM dEvaM   krishNam vandEjagadgurum(8)

kriShNaaShTakamidaM puNyaM praatarutthaaya yaH paThet

kOTijanmakritaM paapaM  smaraNEna vinashyati(9)


 
Leave a comment

Posted by on August 18, 2011 in ASHTAKAS