RSS

Category Archives: SHIVA STUTIS

Shiva ShadAkShara stOtram


OmkAram bindusamyuktam nityam dhyAyanti yOginaha

kAmadam mOkShadam chaiva Om kArAya namO namaha||1||

namanti riShayO dEvA namantyapsarasAm gaNAha

narA namanti dEvEsham na kArAya namO namaha||2||

mahAdEvam mahAtmAnam mahAdhyAnam parAyaNam

mahApApaharam dEvam ma kArAya namO namaha||3||

shivam shAntam jagannAtham lOkAnugrahakArakam

shivamEkapadam nityam shi kArAya namO namaha||4||

vAhanam vriShabhO yasya vAsukihi kanTha bhUShaNam

vAmE shaktidharam dEvam va kArAya namO namaha||5||

yatra yatra sthitO dEvaH sarvavyApI mahEshwaraha

yO guruH sarvadEvAnAm ya kArAya namO namaha||6||

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 6, 2011 in SHIVA STUTIS

 

Tags: , ,

Shiva panchAkshari stOtram


nAgEndrahArAya trilOchanAya
bhasmAngarAgAya mAhEshvarAya
nityAya shuddhAya digambarAya
tasmai ‘na’kArAya namah shivAya


mandAkini salila chandana charchitAya
nandIshvara pramathanAtha mahEshvarAya
mandArapushpENa supUjitAya
tasmai ‘ma’kArAya namah shivAya


shivAya gowrI vadAnAbjavrunda
sUryAya dakshadhvara nAshakAya
shrIneelakaNThaya vrishadhvajAya
tasmai ‘shi’kArAya namah shivAya

vasishTha kumbhOdbhava gautamArya
munIndra dEvArchita shEkharAya .
chandrArkavaishvAnara lOchanAya
tasmai ‘va’kArAya namah shivAya

yakshasvarUpAya jaThAdharAya
pinAkahastAya sanAtanAya
divyAya dEvAya digambarAya
tasmai ‘ya’kArAya namah shivAya

 
Leave a comment

Posted by on September 4, 2011 in SHIVA STUTIS

 

Tags: , , ,

dwAdasha jyOtirlinga stOtram


sourAShTrE sOmanAtham cha shrIshailE malli kArjunam

ujjainyAm mahAkAlam OmkAra mamalEshwaram||1||

paralyAm vaijanAtham cha DAkinyAm bhImashankaram

sEtubandhEtu rAmEsham nAgEsham dArukAvanE||2||

vAraNasyAm tu vishvEsham tryambakam goutamItaTE

himAlayEtu kEdAram ghruShNEsham cha shivAlayE||3||

EtAni jyOtirlingAni sAyam prAtah paThEnnaraha

Sapta janma kritam pApam smaraNEna vinashyti||4||

 
Leave a comment

Posted by on August 30, 2011 in SHIVA STUTIS

 

Tags: , , ,

lingAshTakam


brahma murAri surArchita lingam
nirmala bhAshita shObhitha lingam
janmaja dhukkha vinAsaka lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

dEvamuni pravaraarchita lingam
kaama daham karuNaakara lingam
rAvaNa darpa vinaasaka lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

sarva sugandha sulEpita lingam
buddhi vivardhana kaaraNa lingam
siddha suraasura vandita lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

kanaka mahaamaNi bhooshita lingam
paNipati vEshThita shObhita lingam
daksha suyagjna vinaashana lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

kunkuma chandana lEpita lingam
pankaja haara sushObhita lingam
sanchita paapa vinaashana lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

dEva gaNaarchita sEvita lingam
bhAvair bhakti bhirEvacha lingam
dinakarakOTi prabhaakara lingam                                                                                                                                                                                    tatpraNamAmi sadAshiva lingam

ahshTa dalOpari vEshThita lingam
sarva samudbhava kaaraNa lingam
ahshTa daridra vinaashaka lingam
tatpraNamAmi sadAshiva lingam

suraguru suravara poojita lingam
suravana pushpa sadArchitha lingam
paraatparam paramAtmaka lingam
tatpraNamaami sadaashiva lingam

 
Leave a comment

Posted by on August 18, 2011 in ASHTAKAS, SHIVA STUTIS