RSS

Category Archives: Ashta lakshmi stotram

ASHTA LAKSHMI STOTRAM

AdilakShmI

sumanasavandita sundari mAdhavi

chandra sahOdari hEmamayE |

munigaNamaNDita mOkShapradAyini

manjuLabhAShiNi vEdanutE ||

paNkajavAsini dEvasupUjita

sadguNavarShiNi shAntiyutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

AdilakShmI sadA pAlaya mAm || 1 ||

dhAnyalakShmI

ayi kalikalmaShanAshini kAmini

vaidikarUpiNi vEdamayE |

kShIrasamudbhava mangaLarUpiNi

mantranivAsini mantranute ||

mangaLadAyini ambujavAsini

dEvagaNAshrita pAdayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

dhAnyalakShmI sadA pAlaya mAm || 2 ||

dhairyalakShmI

jayavaravarNini vaiShNavi bhArgavi

mantrasvarUpiNi mantramayE |

suragaNapUjita shIghraphalaprada

gjnAnavikAsini shAstranutE ||

bhavabhayahAriNi pApavimOchani

sAdhujanAshrita pAdayutE|

jayajaya hE madhusUdana kAmini

dhairyalakShmI sadA pAlaya mAm || 3 ||

gajalakShmI

jayajaya durgatinAshini kAmini

sarvaphalaprada shAstramaye |

rathagaja turagapadAdi samAvrita

parijanamaNDita lOkanutE ||

harihara brahma supUjita sEvita

tApanivAriNi pAdayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

gajalakShmI rUpENa pAlaya mAm || 4 ||

santAnalakShmI

ayi khagavAhini mOhiNi chakriNi

rAgavivardhini gjnAnamayE |

guNagaNavAridhi lOkahitaiShiNi

svarasapta bhUShita gAnanute ||

sakala surAsura devamunIshvara

mAnavavandita pAdayute |

jayajaya he madhusUdana kAmini

santAnalakShmi sadA pAlaya mAm || 5 ||

vijayalakShmI

jaya kamalAsani sadgatidAyini

gjnAnavikAsini gAnamayE |

anudinamarchita kunkumanUpura

bhUShita vAsita vAdyanutE ||

kanakadharAstuti vaibhava vandita

shankara dEshika mAnya padE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

vijayalakShmI sadA pAlaya mAm || 6 ||

vidyAlakShmI

praNata sureshvari bhArati bhArgavi

shokavinAshiNi ratnamayE |

maNimayabhUShita karNavibhUShaNa

shAntisamAvrita hAsyamukhE ||

navanidhidAyini kalimalahAriNi

kAmita phalaprada hastayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

vidyAlakShmI sadA pAlaya mAm || 7 ||

dhanalakShmI

dhimidhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi

dundubhi nAda supUrNamayE |

ghumaghuma ghuMghuma ghuMghuma ghuMghuma

shaNkhaninAda suvAdyanutE ||

vEdapurANa itihAsa supUjita

vaidikamArga pradarshayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

dhanalakShmirUpENa pAlaya mAm|| 8 ||

||iti aShTalakShmI stOtram sampUrNam||

 
Leave a comment

Posted by on August 30, 2011 in Ashta lakshmi stotram

 

Tags: , , ,