RSS

Category Archives: DurgA Pancharatna Stotra

DurgA Pancharatna Stotra

tE dhyAna yogAnu gatA apashyan

tvAmEva dEvi svaguNair nigUDhAM

tvamEva shaktihi paramEshvarasya

mAM pAhi sarvEshvari mOkshadhAtrl  ||1||

dEvAtmA shaktiH shruti vAkya gltAm

maharshi lOkasya puraH prasanna

guhAtparam vyOma sataH pratiShThA

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl  ||2||

parAsya shaktiH vividhaiva shrUyasE

shvEtAshva vAkyOdita dEvi durgE

svAbhAviki jnAnabala kriyaatE

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl ||3||

dEvAtmA shaktEna shivAtma bhUtA

yatkUrma vAyavya vachchO vivRutyA

tvam pAsha vichchEda karl prasiddhaa

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl  ||4||

tvaM brahma puchchA vividhaa mayUri

brahma pratiShThAsi upadiShTa

gltA jnAna svarUpAtma dayAkhilAnAM

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl ||5||

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 4, 2011 in DurgA Pancharatna Stotra

 

Tags: , , , ,