RSS

Category Archives: Daily chants

Daily Prayers

 

EARLY MORNING PRAYER:

karAgrE vasatE lakShmI |karamadhyE saraswatI||
karamUlE sthitE gourI |prabhAte karadarshanam||

CHANT WHILE TAKING BATH:

gangEcha yamunEchaiva gOdAvarI saraswatI
narmadE sindhu kAvErI jalE asmin sannidhim kuru||

CHANT WHILE LIGHTING LAMP:

deepO jyOtih param brahma|deepO jyOtih janaardhanaha||
deepO haratu mE paapam|sandhyaa deepO namOstutE||

CHANT BEFORE TAKING FOOD:

annapUrNE sadApUrNE shankara prANa vallabhE
gjnAna vyrAgya siddhyartham bhikshAm dEhI cha pArvatI

CHANT BEFORE GOING TO BED:

jalE rakshatu varAha | sthalE rakshatu vAmana||

aThavyAm narasimhancha | shayanE pAtu mAdhava||

 

CHANT FOR GOOD HEALTH:

achyutAnanta gOvinda|nAmOcchAraNa bhEshajAt
nashyanti sakalA rOgAha|satyam satyam vadAmyaham

SHLOKAM FOR PRADAKSHINA:

yAni kAni cha pApAni|janmAntara kritAni cha ||
tAni tAni vinashyanti |pradakshiNyam padE padE||

TULASI STOTRAM:

namastuLasi sarvagjnE |purushOttama vallabhE||
pAhimAm sarva pApEbhyaha|sarva sampat pradAyini||

 NAVAGRAHA STOTRAM

namah sUryAya chandrAya mangaLAya budhAya cha||

 guru shukra shanibyahscha rAhavE kEtavE namaha||

ARALI VRIKSHA STOTRAM:

mUlatO brahma rUpAya madhyatO vishNu rUpiNE||

agratO shiva rUpaya vriksha rAjAya tE namaha||

GANESHA STOTRAS:

1.  vakratunDa mahAkAya kOTi sUrya samaprabha

nirvighnam kurumE dEva sarva kAryEshu sarvada

2.  agajAnana padmaArkam gajAnanam aharnisham

anEkadantam bhaktAnAm Ekadantam upAsmahey

GURU STOTRAS:

1.  Gururbrahma gururvishNuhu guru dEvO mahEshwaraha

guruhu sAkshAt parabrahma tasmay shrI guravE namaha

2.  agjnAna timirAndasya gjnAnjana shalakaya

chakshuhu unmIlitam yEna tasmay shrI guravE namaha

SARASWATI STOTRAS:

1.  sarasvatI namastubhyam varadE kAmarUpiNi

vidyArambham karishyAmi siddhirbhavatu mE sadA

2.  shrIkAra rUpiNi dEvI veeNa pustaka dhAriNi

vEda mAta namastubhyam soubhAgyam dEhi mE sadA

 

HANUMAN STOTRAS:

1.  manOjavam mAruta tulyavEgam jitEndriyam buddhi matAm variSTham

vAtAtmajam vAnarayUtha mukhyam shrI rAmadUtam shirasA namAmi

2.  buddhirbalam yashOdhyryam nirbhayatvam arOgatAm

ajADyam vAk paTutvam cha hanumat smaranNAt  bhavEt

DEVI STOTRAS:

1.  sarva mangala mAngalye shivE sarvArtha sAdhikey

sharaNyE trayambakey gowri nArayaNi namOstutE

2.  namastEstu mahAmAye sri pIThE sura pUjitE

shankhachakra gadhA hastE mahAlakshmi namOstutE

SRINIVASA STOTRAS:

1.  vEnkatEshO vAsudEvO pradyumnO amita vikramaha

sankarshaNO aniruddhasya shEshAdrih pratirEvacha

 2.  kalyAnbhuta gAtrAya kAmitArtha pradAyini

shrImat vEnkaTa nAthAya srInivAsAya tE namaha

RAMA STOTRAS:

1.  rAmAya  rAmabhadrAya rAmacandrAya vEdasE

raghunAthAya nAthAya sItAyAha patayE namaha

2.  shrIrAma rAma rAmEti ramE rAme manOramE

sahasra nAma tat tulyam rAma nAma varAnane

KRISHNA STOTRAS:

1.  krishnAya vAsudevAya hare paramatmanE

pranata klEsha nAshAya gOvindaya namo namaha

2.  vasudEva sutam dEvam kamsa chAnUra mardanam

dEvaki paramAnandam krishnam vandE jagatgurum

RAGHAVENDRA SWAMY STOTRAS:

1.   pUjyAya rAghavEndrAya satya dharma vratAya cha

bhajatAm kalpavrikshAya namatAm kAmadhEnavE

2.  ApAdamouli paryantam gurUNAm Akritim smarEt

tEna vighnAha praNashyanti siddhyanti cha manOrathAha

 

SHIVA PARVATI STOTRAS:

  1.  mAtA cha pArvatI dEvI pitA dEvO mahEshvaraha
    bhAndhavAh shiva bhakthAshcha svadEshO bhuvanathrayam
  2. vAgarthAviva sampruthow vAgartha prathipaththayE
    jagatah pitarouvandE pArvathI paramEshvarou

VISHNU STOTRAS:

1. shAntA kAram bhujaga shayanam padmanAbham surEsham

vishwAdhAram gagana sadrisham mEghavarNam shubhangam

lakshmIkAntam kamala nayanam yOgi hrudhyAnagamyam

vandE vishNum bhava bhaya haram sarva lOkykanAtham

2.  vishNum jishNum mahAvishNum prabha vishNum mahEshwaram

anEka rUpa dythyAntam namAmi purushOttamam

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
 
7 Comments

Posted by on August 19, 2011 in Daily chants