RSS

Category Archives: bhajans

BHAJANS FOR CHILDREN

1. pAhi pAhi gajAnana|pArvati nanda gajAnana||

mUshika vAhana gajAnana|mOdaka hasta gajAnana||

chAmara karma gajAnana|viLambita sUtra gajAnana||

vAmana rUpa gajAnana|mahEshwara putra gajAnana||

vighna vinAshaka gaAnana|pAda namaste gajAnana||

 2.sundara sundara vinAyaka

shubha mangala dAyaka vinAyaka

vighna kOti hara vimala gajAnana

sakala vighna hara sAi gajAnana

Eshwari nandana parthi gajAnana

 3.  ganEsha sharaNam|sharaNam ganEsha ||

gourIsha sharaNam|sharaNam gourIsha||

vAgIsha sharaNam|sharaNam vAgIsha||

sarvEsha sharaNam|sharaNam sarvEsha||

 4. shArade O shArade|vighna vinAshini shArade ||

Ananda rUpi shArade|Atma swarUpi shArade ||

trI jagajjanani shArade|mAta bhavAni shArade||

 5.   jai jai viTThala pANDuranga

jaya hari viTThala pANDuranga

 bhakta pOshaka pANDuranga

mukti pradAyaka pANDuranga

 6.  rAma rAma rAma rAma|rAma nAma tArakam||

rAma Krishna vAsudEva|bhakti mukti dAyakam||

jAnaki manOharam|sarva lOka nAyakam ||

shankarAdi sEvyamAna|punya nAma kIrtanam||

 7.  jai ganEsha jai ganEsha|jai ganEsha pAhimAm||

shri ganEsha shri ganEsha|shri ganEsha rakshamAm||

 8.  nanda lAla yadu nanda lAla

brindAvana gOvindalala

bOlo(hare) rAm rAm rAm

bOlo(ghana) shyAm shyAm shyAm

 9.   subrahmaNyam subrahmaNyam

shaNmukha nAtha subrahmaNyam

subrahmaNyam subrahmanyam sAinAtha

subrahmaNyam

shiva shiva shiva shiva subrahmaNyam

hara hara hara hara subrahmaNyam

 10.  dEva dEva dEva krishna|dhIna bandhu pAhimAm|

neela mEgha shyAma krishna|nithya muktarakshamAm|

pUtanA samhAra krishna|bhuvan nAtha pAhimAm|

pundarIka nayana krishna|punya rUpa rakshmAm|

vEnugAna lOla krishna|vimalanAtha pAhimAm|

vishwa rUpa vAsudEva|vIra rAma rakshamAm|

nanda nandana mukunda nAtha|rAdha krishna pAhimAm|

indu vadana mandahAsa|Isha krishna rakshamAm|

 

 

 

 

 

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 19, 2011 in bhajans