RSS

Category Archives: DEVI STOTRAS

Saraswati dwaadasha naama

vaagvaaNi bhAratI braahmee bhaaShaa geehi shAradA swarA

saraswatee kaamadhEnuhu vEdagarbhaakSharaatmikaa||

dwaadashaitaani naamaani saraswatyaastrisandhiShu

japan sarvagjnataam mEdhaa vaakpaTutvam labhEddruvam||

ShaNmaasaannispruhO japtwaa labhEt gjnaanam vimuktidam||

 

Advertisements
 
Video

shrI tuLasI stOtram


viShNu harShAshru sambhUtE tuLasyamaravanditE|

namaskarOmi tvAm bhaktyA manOvAkkAya karmabhihi||1||

padmanAbha priyE dEvI padmasambhava pUjitE|

padmapatra viShAlAkShi varadA bhava mE sadA||2||

divyarUpadharA dEvI divyAbharaNabhUShitA|

padmakalhAravadanA varAbhaya chaturbhujA||3||

tulasyAm sakalA dEvA vasanti satatam yataha|

ataastAm archayEllOkE sarvAn dEvAnsamarchayan||4||

namastulasi sarvagjnE  puruShOttama vallabhE|

pAhi mAm sarva papEbhyaha sarva sampatpradAyini||5||

 

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on September 6, 2011 in Tulasi stotram

 

Tags: , , ,

DurgA Pancharatna Stotra

tE dhyAna yogAnu gatA apashyan

tvAmEva dEvi svaguNair nigUDhAM

tvamEva shaktihi paramEshvarasya

mAM pAhi sarvEshvari mOkshadhAtrl  ||1||

dEvAtmA shaktiH shruti vAkya gltAm

maharshi lOkasya puraH prasanna

guhAtparam vyOma sataH pratiShThA

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl  ||2||

parAsya shaktiH vividhaiva shrUyasE

shvEtAshva vAkyOdita dEvi durgE

svAbhAviki jnAnabala kriyaatE

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl ||3||

dEvAtmA shaktEna shivAtma bhUtA

yatkUrma vAyavya vachchO vivRutyA

tvam pAsha vichchEda karl prasiddhaa

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl  ||4||

tvaM brahma puchchA vividhaa mayUri

brahma pratiShThAsi upadiShTa

gltA jnAna svarUpAtma dayAkhilAnAM

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl ||5||

 
Leave a comment

Posted by on September 4, 2011 in DurgA Pancharatna Stotra

 

Tags: , , , ,

ASHTA LAKSHMI STOTRAM

AdilakShmI

sumanasavandita sundari mAdhavi

chandra sahOdari hEmamayE |

munigaNamaNDita mOkShapradAyini

manjuLabhAShiNi vEdanutE ||

paNkajavAsini dEvasupUjita

sadguNavarShiNi shAntiyutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

AdilakShmI sadA pAlaya mAm || 1 ||

dhAnyalakShmI

ayi kalikalmaShanAshini kAmini

vaidikarUpiNi vEdamayE |

kShIrasamudbhava mangaLarUpiNi

mantranivAsini mantranute ||

mangaLadAyini ambujavAsini

dEvagaNAshrita pAdayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

dhAnyalakShmI sadA pAlaya mAm || 2 ||

dhairyalakShmI

jayavaravarNini vaiShNavi bhArgavi

mantrasvarUpiNi mantramayE |

suragaNapUjita shIghraphalaprada

gjnAnavikAsini shAstranutE ||

bhavabhayahAriNi pApavimOchani

sAdhujanAshrita pAdayutE|

jayajaya hE madhusUdana kAmini

dhairyalakShmI sadA pAlaya mAm || 3 ||

gajalakShmI

jayajaya durgatinAshini kAmini

sarvaphalaprada shAstramaye |

rathagaja turagapadAdi samAvrita

parijanamaNDita lOkanutE ||

harihara brahma supUjita sEvita

tApanivAriNi pAdayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

gajalakShmI rUpENa pAlaya mAm || 4 ||

santAnalakShmI

ayi khagavAhini mOhiNi chakriNi

rAgavivardhini gjnAnamayE |

guNagaNavAridhi lOkahitaiShiNi

svarasapta bhUShita gAnanute ||

sakala surAsura devamunIshvara

mAnavavandita pAdayute |

jayajaya he madhusUdana kAmini

santAnalakShmi sadA pAlaya mAm || 5 ||

vijayalakShmI

jaya kamalAsani sadgatidAyini

gjnAnavikAsini gAnamayE |

anudinamarchita kunkumanUpura

bhUShita vAsita vAdyanutE ||

kanakadharAstuti vaibhava vandita

shankara dEshika mAnya padE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

vijayalakShmI sadA pAlaya mAm || 6 ||

vidyAlakShmI

praNata sureshvari bhArati bhArgavi

shokavinAshiNi ratnamayE |

maNimayabhUShita karNavibhUShaNa

shAntisamAvrita hAsyamukhE ||

navanidhidAyini kalimalahAriNi

kAmita phalaprada hastayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

vidyAlakShmI sadA pAlaya mAm || 7 ||

dhanalakShmI

dhimidhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi

dundubhi nAda supUrNamayE |

ghumaghuma ghuMghuma ghuMghuma ghuMghuma

shaNkhaninAda suvAdyanutE ||

vEdapurANa itihAsa supUjita

vaidikamArga pradarshayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

dhanalakShmirUpENa pAlaya mAm|| 8 ||

||iti aShTalakShmI stOtram sampUrNam||

 
Leave a comment

Posted by on August 30, 2011 in Ashta lakshmi stotram

 

Tags: , , ,

yaa dEvI sarva bhUtEShu

yaa dEvI sarva bhUtEShu viShNu mAyEti shabditA

namastasyey namastasyey namastasyey namO namaha||1||

yaa dEvI sarva bhUtEShu buddhi rUpEna samsthitA

namastasyey namastasyey namastasyey namO namaha||2||

yaa dEvI sarva bhUtEShu shakti rUpENa samsthitA

namastasyey namastasyey namastasyey namO namaha||3||

yaa dEvI sarva bhUtEShu shAnti rUpENa samsthitA

namastasyey namastasyey namastasyey namO namaha|4||

yaa dEvI sarva bhUtEShu shraddhA rUpENa samsthitA

namastasyey namastasyey namastasyey namO namaha||5||

yaa dEvI sarva bhUtEShu kAnti rUpENa samsthitA

namastasyey namastasyey namastasyey namO namaha||6||

yaa dEvI sarva bhUtEShu lakshmI rUpENa samsthitA

namastasyey namastasyey namastasyey namO namaha||7||

yaa dEvI sarva bhUtEShu dayA rUpENa samsthitA

namastasyey namastasyey namastasyey namO namaha||8||

yaa dEvI sarva bhUtEShu tuShTi rUpENa samsthitA

namastasyey namastasyey namastasyey namO namaha||9||

yaa dEvI sarva bhUtEShu mAtru rUpENa samsthitA

namastasyey namastasyey namastasyey namO namaha||10||

chEtOrUpENa yaa kritsrumEtadvyApya sthitA jagat

namastasyey namastasyey namastasyey namO namaha||11||

 
Leave a comment

Posted by on August 24, 2011 in Devi stuti

 

mInAkShI pancharatnam

udyadbhAnusahasrakoTi sadrishAM kEyUra hArOjjvalAM

bimbOShThIM smitadanta panktiruchirAM pItAmbarAlankritAm

viShNu brahma surEndra sEvitapadAM tatvasvarUpAM shivAM

mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(1)

muktA hAralasatkirITaruchirAM pUrNenduvaktraprabhAM

shinjannUpurakinkinimaNidharAM padmaprabhA bhAsurAm

sarvAbhIShTa phalapradAM girisutAM vANIramAsEvitAM

mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(2)
shrIvidyAM shivavAmabhAganilayAM hrIMkAra mantrojjvalAM

shrIchakrAnkita bindumadhyavasatiM shrImatsabhAnAyakIm

shrImat ShaNmukhavighnarAja jananIM shrImajjaganmOhinIM

mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(3)

shrImatsundaranAyakIM bhayaharAM gjnAnapradAM nirmalAM

shyAmAbhAM kamalAsanArchitapadAM nArAyaNasyAnujAm

vINAveNu mridanga vAdyarasikAM nAnAvidhADAmbikAM

mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(4)
nAnAyOgi munIndrahrinnivasatIM nAnArthasiddhipradAM

nAnA puShpavirAjitAnghriyugaLAM nArAyaNEnArchitAm

nAdabrahmamayIM parAtpara tarAM nAnArtha tatvAtmikAM

mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(5)

 
Leave a comment

Posted by on August 24, 2011 in Meenakshi panchratnam

 

mahiShAsuramardini stotram

ayi girinandini nanditamEdini vishvavinOdini nandanutE

girivara vindhya shirodhinivAsini viShNuvilAsini jiShNunutE

bhagavati hE shitikaNThakuTuMbini bhUri kuTuMbini bhUrikritE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(1)

suravaravarShiNi durdharadharShiNi durmukhamarShiNi harSharatE

tribhuvanapOShiNi shankaratOShiNi kilbiShamOShiNi ghOSharatE

danuja nirOShiNi ditisuta rOShiNi durmada shOShiNi sindhusutE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(2)

ayi jagadaMba madaMba kadaMba vanapriya vAsini hAsaratE

shikhari shirOmaNi tunga himAlaya shringa nijAlayamadhyagatE

madhu madhurE madhu kaiTabha ganjini kaiTabha bhanjini rAsaratE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(3)

ayi shatakhaNDa vikhaNDita ruNDa vituNDita shuNDa gajAdhipatE

ripu gaja gaNDa vidAraNa chaNDa parAkrama shuNDa mrigAdhipatE

nija bhuja daNDa nipAtita khaNDa vipAtita muNDa bhaTAdhipatE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(4)

ayi raNa durmada shatru vadhodita durdhara nirjara shaktibhritE

chatura vichAra dhurINa mahAshiva dUtakrita pramathAdhipatE

durita durIha durAshaya durmati dAnavadUta kritAntamatE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(5)

ayi sharaNAgata vyri vadhUvara vIra varAbhaya dAyakarE

tribhuvana mastaka shUla virOdhi shirOdhikritAmalashUlakarE

dhumidhumi tAmara dundubhinAda mahOmukharIkrita tigmakarE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(6)

ayi nija hunkritimAtra nirAkrita dhUmra vilOchana dhUmra shatE

samara vishOShita shONita bIja samudbhava shONita bIja latE

shiva shiva shuMbha nishuMbha mahAhava tarpita bhUta pishAcharatE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(7)

dhanuranu sanga raNakShaNasanga parisphura danga naTatkaTakE

kanaka pishanga priShatka niShanga rasadbhaTa shringa hatAvaTukE

krita chaturanga balakShiti ranga ghaTadbahuranga raTadbhaTukE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(8)

jaya jaya japya jayEjaya shabda parastuti tatpara vishvanutE

jhaNa hhaNa jhinjimi jhinkrita nUpura shinjita mOhita bhUtapatE

naTita naTArdha naTInaTa nAyaka nATita nATya sugAnaratE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(9)

ayi sumanah sumanah sumanah sumanah sumanOhara kAntiyutE

shrita rajanI rajanI rajanI rajanI rajanIkara vaktravratE

sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramarAdhipatE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(10)

sahita mahAhava mallama tallika mallika rallaka mallaratE

virachita vallika pallika mallika bhillika bhillika varga vritE

sitakrita pullasamulla sitAruNa tallaja pallava sallalitE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(11)

avirala gaNDa galanmada mEdura matta matamgaja rAjapatE

tribhuvana bhUShaNa bhUta kalAnidhi rUpa payOnidhi rAjasutE

ayi suda tIjana lAlasamAnasa mOhana manmatha rAjasutE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(12)

kamala dalAmala kOmala kAnti kalAkalitAmala bhAlalatE

sakala vilAsa kalAnilayakrama kEli chalatkala haMsa kulE

alikula sankula kuvalaya maNDala maulimilidbakulAli kulE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(13)

kara muraLI rava vIjita kUjita lajjita kOkila manjumatE

milita pulinda manOhara gunjita ranjitashaila nikunjagatE

nijaguNa bhUta mahAshabarIgaNa sadguNa saMbhrita kElitalE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(14)

kaTitaTa pIta dukUla vichitra mayUkhatiraskrita chandra ruchE

praNata surAsura maulimaNisphura daMshula sannakha chandra ruchE

jita kanakAchala maulimadOrjita nirbhara kunjara kuMbhakuchE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(15)

vijita sahasrakaraika sahasrakaraika sahasrakaraikanutE

krita sura tAraka sangara tAraka sangara tAraka sUnusutE

suratha samAdhi samAna samAdhi samAdhi samAdhi sujAtaratE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(16)

padakamalaM karuNAnilayE varivasyati yOnudinam sa shivE

ayi kamalE kamalAnilayE kamalAnilayaH sa kathaM na bhavEt

tava padamEva paraMpadamityanushIlayatO mama kiM na shivE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(17)

kanakalasatkala sindhu jalairanu sinchanutE guNa rangabhuvaM

bhajati sa kiM na shachIkucha kuMbha taTI pariraMbha sukhAnubhavam

tava charaNaM sharaNaM karavANi natAmaravANi nivAsi shivaM

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(18)

tava vimalEndukulaM vadanEndumalaM sakalaM nanu kUlayatE

kimu puruhUta purIndumukhI sumukhIbhirasau vimukhIkriyatE

mama tu matam shivanAmadhanE bhavatI kripayA kimuta kriyatE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(19)

ayi mayi dInadayAlutayA kripayaiva tvayA bhavitavyamumE

ayi jagatO jananI kripayAsi yathAsi tathAnumitAsiratE

yaduchitamatra bhavatyurarI kurutAdurutApamapAkurutE

jaya jaya hE mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasutE(20)

|| iti shrImahiShAsuramardinistotraM saMpUrNam  ||

 
Leave a comment

Posted by on August 24, 2011 in DEVI STOTRAS