RSS

Category Archives: Tulasi stotram

Video

shrI tuLasI stOtram


viShNu harShAshru sambhUtE tuLasyamaravanditE|

namaskarOmi tvAm bhaktyA manOvAkkAya karmabhihi||1||

padmanAbha priyE dEvI padmasambhava pUjitE|

padmapatra viShAlAkShi varadA bhava mE sadA||2||

divyarUpadharA dEvI divyAbharaNabhUShitA|

padmakalhAravadanA varAbhaya chaturbhujA||3||

tulasyAm sakalA dEvA vasanti satatam yataha|

ataastAm archayEllOkE sarvAn dEvAnsamarchayan||4||

namastulasi sarvagjnE  puruShOttama vallabhE|

pAhi mAm sarva papEbhyaha sarva sampatpradAyini||5||

 

 

 

 

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 6, 2011 in Tulasi stotram

 

Tags: , , ,