RSS

Category Archives: GANESHA STUTIS

Sankashtahara ganapati stotram


praNamya shirasA dEvam

gaurI putram vinAyakam

bhakthya vyasa smarEn nityam

Ayuh kAmArtha siddhaye

prathamam vakratunDam cha

Ekadantam dvitIyakam

tritIyam krishNa pingalaksham

gajavaktram chaturthakam

lambhodaram panchamam cha

ShaShTam vikaTamEva cha

saptamam viGnarAjam cha

dhoomra varNam tathAshTakam

navamam bAla chandram cha

dashamam tu vinAyakam

EkAdasham gaNapatim

dwAdasham tu gajAnanam

dwAdashaitAni nAmAni

trisandhyam yah paThEnnaraha

nacha vighna bhayam tasya

sarva siddhi karam dhruvam

vidyArthi labhatE vidhyAm

dhanArthi labhatE dhanam

putrArthi labhatE putrAn

mOkshArthi labhatE gatIm

japEt gaNapati stOtram

ShaDbhir mAsai phalam labhEt

samvatsarEna siddhim cha

labhatE nAtra samshayaha

Advertisements
 

Pratah ganapati stotram

para brahmam parandhAma parEsham paramIshwaram|                   

vighna nigna karam shAntam tvAm namAmi gajAnanam||

surAsurEndraihi siddhEndrai stutam stoumi parAtparam|                       

sura padma dinEsham tu gaNEsham mangalAlayam||

idam stOtram maha puNyam vighna shOka haram param|                

yah paThEt prAturutthAya sarva vighnAt pramuchyatE||

 

 
Leave a comment

Posted by on August 18, 2011 in GANESHA STUTIS

 

Shankaracharya’s ganesha stuti

ajam  nirvikalpam nirAkAramEkam

nirAnandamAnandam advaita pUrNam

param niguNam nirvishEsham nirIham

para brahma rUpam gaNEsham bhajEma||

 

guNAtItamAnam chidAnanda rUpam

chidA bhAsakam sarvagam gjnAna gamyam

munidhyEyamakAsha rUpam parEsham

para brahma rUpam gaNEsham bhajEma||

 

jagatkAraNam kAraNa gjnAna rUpam

surAdim sukhAdim guNesham gaNEsham

jagadvyApinam vishwa vandyam surEsham

para brahma rUpam gaNEsham bhajEma||

 
Leave a comment

Posted by on August 18, 2011 in GANESHA STUTIS

 

Shri Ganesha pancharatna

mudAkarAtta mOdakam sadA vimukti sAdhakam
kalAdharAvatamsakam vilAsi lOkarakshakam
anaayakaika nAyakam vinAshitEbha dytyakam
natAshubhAshu nAshakam namAmi tam vinAyakam

natEtarAti bheekaram navOditArka bhAswaram
namtsurAri nirjaram natAdhikaapaduddharam
surEshwaram nidheeshwaram gajEshwaram gaNEshwaram
mahEshwaram tamAshrayE parAtparam nirantaram

samasta lOka shankaram nirasta daitya kunjaram
darEtarOdaram varam varEbhavaktramaksharam
krupAkaram kshamAkaram mudAkaram yashaskaram
manaskaram namaskrutAm namaskarOmi bhAswaram

akinchanArti mArjanam chirantanOkti bhAjanam
purAri pUrva nandanam surAri garva charvaNam
prapancha nAsha bheeshaNam dhananjayAdi bhooshaNam
kapOla dAnavAraNam bhajE purANa vAraNam

nitAntakAntadanta kAnti mantakAntakAtmajam
achintya roopamantaheena mantarAya kruntanam
hrudantarE nirantaram vasantamEna yOginAm                                                                                                                          tamEkadantamEkamEva chintayAmi santatam                                                                                                                 

mahAganEsha pancharatnamAdarENa yOnvaham
prajalpati prabhAtakE hrudismaran gaNEshwaram
arOgatAmadOshataam sudAratAm suputratAm
samAhitaayurashta bhootimabhyu paiti sOchiraat

 

 
Leave a comment

Posted by on August 18, 2011 in GANESHA STUTIS