RSS

Tag Archives: lakshmi

Video

shrI tuLasI stOtram


viShNu harShAshru sambhUtE tuLasyamaravanditE|

namaskarOmi tvAm bhaktyA manOvAkkAya karmabhihi||1||

padmanAbha priyE dEvI padmasambhava pUjitE|

padmapatra viShAlAkShi varadA bhava mE sadA||2||

divyarUpadharA dEvI divyAbharaNabhUShitA|

padmakalhAravadanA varAbhaya chaturbhujA||3||

tulasyAm sakalA dEvA vasanti satatam yataha|

ataastAm archayEllOkE sarvAn dEvAnsamarchayan||4||

namastulasi sarvagjnE  puruShOttama vallabhE|

pAhi mAm sarva papEbhyaha sarva sampatpradAyini||5||

 

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on September 6, 2011 in Tulasi stotram

 

Tags: , , ,

DurgA Pancharatna Stotra

tE dhyAna yogAnu gatA apashyan

tvAmEva dEvi svaguNair nigUDhAM

tvamEva shaktihi paramEshvarasya

mAM pAhi sarvEshvari mOkshadhAtrl  ||1||

dEvAtmA shaktiH shruti vAkya gltAm

maharshi lOkasya puraH prasanna

guhAtparam vyOma sataH pratiShThA

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl  ||2||

parAsya shaktiH vividhaiva shrUyasE

shvEtAshva vAkyOdita dEvi durgE

svAbhAviki jnAnabala kriyaatE

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl ||3||

dEvAtmA shaktEna shivAtma bhUtA

yatkUrma vAyavya vachchO vivRutyA

tvam pAsha vichchEda karl prasiddhaa

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl  ||4||

tvaM brahma puchchA vividhaa mayUri

brahma pratiShThAsi upadiShTa

gltA jnAna svarUpAtma dayAkhilAnAM

mAM pAhi sarvEshvari mOkShadhAtrl ||5||

 
Leave a comment

Posted by on September 4, 2011 in DurgA Pancharatna Stotra

 

Tags: , , , ,

ASHTA LAKSHMI STOTRAM

AdilakShmI

sumanasavandita sundari mAdhavi

chandra sahOdari hEmamayE |

munigaNamaNDita mOkShapradAyini

manjuLabhAShiNi vEdanutE ||

paNkajavAsini dEvasupUjita

sadguNavarShiNi shAntiyutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

AdilakShmI sadA pAlaya mAm || 1 ||

dhAnyalakShmI

ayi kalikalmaShanAshini kAmini

vaidikarUpiNi vEdamayE |

kShIrasamudbhava mangaLarUpiNi

mantranivAsini mantranute ||

mangaLadAyini ambujavAsini

dEvagaNAshrita pAdayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

dhAnyalakShmI sadA pAlaya mAm || 2 ||

dhairyalakShmI

jayavaravarNini vaiShNavi bhArgavi

mantrasvarUpiNi mantramayE |

suragaNapUjita shIghraphalaprada

gjnAnavikAsini shAstranutE ||

bhavabhayahAriNi pApavimOchani

sAdhujanAshrita pAdayutE|

jayajaya hE madhusUdana kAmini

dhairyalakShmI sadA pAlaya mAm || 3 ||

gajalakShmI

jayajaya durgatinAshini kAmini

sarvaphalaprada shAstramaye |

rathagaja turagapadAdi samAvrita

parijanamaNDita lOkanutE ||

harihara brahma supUjita sEvita

tApanivAriNi pAdayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

gajalakShmI rUpENa pAlaya mAm || 4 ||

santAnalakShmI

ayi khagavAhini mOhiNi chakriNi

rAgavivardhini gjnAnamayE |

guNagaNavAridhi lOkahitaiShiNi

svarasapta bhUShita gAnanute ||

sakala surAsura devamunIshvara

mAnavavandita pAdayute |

jayajaya he madhusUdana kAmini

santAnalakShmi sadA pAlaya mAm || 5 ||

vijayalakShmI

jaya kamalAsani sadgatidAyini

gjnAnavikAsini gAnamayE |

anudinamarchita kunkumanUpura

bhUShita vAsita vAdyanutE ||

kanakadharAstuti vaibhava vandita

shankara dEshika mAnya padE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

vijayalakShmI sadA pAlaya mAm || 6 ||

vidyAlakShmI

praNata sureshvari bhArati bhArgavi

shokavinAshiNi ratnamayE |

maNimayabhUShita karNavibhUShaNa

shAntisamAvrita hAsyamukhE ||

navanidhidAyini kalimalahAriNi

kAmita phalaprada hastayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

vidyAlakShmI sadA pAlaya mAm || 7 ||

dhanalakShmI

dhimidhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi

dundubhi nAda supUrNamayE |

ghumaghuma ghuMghuma ghuMghuma ghuMghuma

shaNkhaninAda suvAdyanutE ||

vEdapurANa itihAsa supUjita

vaidikamArga pradarshayutE |

jayajaya hE madhusUdana kAmini

dhanalakShmirUpENa pAlaya mAm|| 8 ||

||iti aShTalakShmI stOtram sampUrNam||

 
Leave a comment

Posted by on August 30, 2011 in Ashta lakshmi stotram

 

Tags: , , ,