RSS

ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಗೀತೆಗಳು

1. ರಾಗ:ಮಲಹರಿ ತಾಳ: ರೂಪಕ
ಆ:   ಸ  ರಿ1 ಮ1 ಪ ದ1 ̇ಸ||
ಅವ:̇ಸ ದ1  ಪ  ಮ1  ಗ3 ರಿ1  ಸ ||
ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದಲ್ಲಿ ಜನ್ಯ,

ಮ  ಪ   |  ದ ̇ಸ ̇ಸ  ರಿ   || ರಿ̇̇  ̇ಸ     |  ದ  ಪ  ಮ  ಪ   ||
ಶ್ರೀ –    |  ಗ ಣ ನಾ ಥ  || ಸಿಂಧೂ   |  ರ   –  ವ   ರ್ಣ ||
ರಿ  ಮ   |  ಪ  ದ  ಮ  ಪ  ||  ದ  ಪ   |  ಮ  ಗ  ರಿ  ಸ   ||
ಕ  ರು    |  ಣ ಸಾ  ಗ  ರ  ||  ಕ ರಿ     |  ವ   ದ  ನ  .    ||
ಸ  ರಿ   |  ಮ  –  ಗ  ರಿ   ||  ಸ  ರಿ   |  ಗ  ರಿ  ಸ  –   ||
ಲಂ .   |  ಭೋ .  ದ ರ    ||  ಲ ಕು   |  ಮಿ ಕ  ರ .    ||
ರಿ  ಮ  |  ಪ  ದ  ಮ  ಪ   ||  ದ  ಪ   |  ಮ  ಗ  ರಿ  ಸ ||
ಅಂ.   |   ಬಾ.   ಸು   ತ   ||   ಅ  ಮ  |  ರ ವಿ ನು ತ  ||
ಚರಣಗಳು
ಸಿಧ್ಧ ಚಾರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ
ಸಿಧ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೇ ನಮೋನಮೋ|| ಲಂಭೋದರ ||

ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಆದಿ ಪೂಜಿತ
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋನಮೋ ||ಲಂಭೋದರ ||

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 26, 2016 in PiLLaari GeetegaLu

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Role of science in music

We have discussed enough of science in music in this blog. I am sure that if a child gets to know that so much of science is involved in the rhymes he sings, he is bound to ask a simple question that ‘Do I have to know all these science stuff, before singing’?

What do you think the answer to this question would be? Well, if your answer is ‘No’, then I do agree with you for music is Universal. Then you may ask me why all these science stuff in the blog?

Acquiring knowledge is free of cost these days, thanks to Google. Isn’t it interesting to correlate thus acquired knowledge to phenomena we see in nature? I call our ‘body’ as the biggest phenomena of nature and understanding it has several ways and means, be it through music,dance, yoga or science or whatever!!!

As far as music is concerned, Science in music plays the role of ‘Grammar in a Language’. A butler with his butler English, say, may be able to communicate with the customers better,   than an orator, with his sophisticated grammatically sound language. So the emphasis lies on communication rather than the grammar.

Language is mainly created to communicate the feelings, to express oneself and to develop a rapport with the other person, thereby exchanging ideas with one another. For this, what is required more than grammar is the involvement from within. Similar is the case of Music too. Music brings out the bhava meaning the feelings from within, thus connecting with the Cosmos/Universe/Existence, looping the listeners along with the singers too.

Great Saint Purandaradasaru has sung thus:

kELano hari taaLano…taaLa mELagaLiddu prEmavillada gaana..,

Meaning, God himself doesn’t stand a song which is grammatically sound with taaLa and other accompaniments but lacks the essence of love/bhaava/feelings in it…

You may want to listen to this song, tuned and sung by me: https://devotionalmusic.wordpress.com/2016/02/17/kelano-hari-taalano

 
1 Comment

Posted by on February 21, 2016 in Role of Science in music

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

kELanO hari taaLano

Raaga: Purya dhanashri  ;  taaLa: Adi, Composer: Purandaradasaru

kELano hari taaLano||

taaLamElagaLiddu prEmavillada gaana||

 

tamboori modalaada akhila vaadyagaLiddu|| kombu koLalu dhvani swaragaLiddu ||

tumbooru naaradara gaana kELuva hari|| nambalaara ee Dambada koogaaTa ||1||

 

naanaa bageya raga bhaava tiLidu|| swara gjnaana manOdharma jaatiyiddu||

daanavaariya divya naama rahitavaada|| heena sangeeta sahityake manavittu||2||

 

aDigaDigaanadabhaashpa puLakadinda|| naDe nuDige shri hari ennuta ||

dhriDha bhaktaroLu kUDi hari kIrtane pADi|| kaDege purandara viThalanendare kELva||3||

 

 

 

 

 

 
1 Comment

Posted by on February 17, 2016 in DEVARANAMAS

 

7. ತಾಳ: ಚತುರಶ್ರ ಜಾತಿ ಏಕ   ; ಅಂಗಗಳು :   | (4ಅಕ್ಷರಗಳು)

ಸರಿ | ಗಮ |

ರಿಗ | ಮಪ |

ಗಮ | ಪದ |

ಮಪ| ದನಿ |

ಪದ | ನಿ̇ಸ |

 ̇ಸನಿ | ದಪ |

 ನಿದ | ಪಮ|

 ದಪ | ಮಗ |

 ಪಮ | ಗರಿ |

 ಮಗ | ರಿಸ |

 
Leave a comment

Posted by on February 16, 2016 in Alankaras

 

6. ತಾಳ: ಚತುರಶ್ರ ಜಾತಿ ರೂಪಕ   ; ಅಂಗಗಳು :  0 | (2+4=6ಅಕ್ಷರಗಳು)

ಸರಿ || ಸರಿ | ಗಮ |

ರಿಗ || ರಿಗ | ಮಪ |

ಗಮ|| ಗಮ | ಪದ |

ಮಪ || ಮಪ| ದನಿ|

ಪದ || ಪದ | ನಿ̇ಸ |

 ̇ಸನಿ|| ̇ಸನಿ | ದಪ |

 ನಿದ || ನಿದ | ಪಮ|

 ದಪ || ದಪ | ಮಗ |

 ಪಮ || ಪಮ | ಗರಿ |

 ಮಗ || ಮಗ | ರಿಸ |

 
Leave a comment

Posted by on February 16, 2016 in Alankaras

 

Music and Hindu Gods and Goddesses

When we come across the ancient Indian sculptures in old temples, one cannot miss a sight of instruments being adored in the hands of our Gods and Goddesses. Examples include, Vishnu holding the conch, Brahma and Saraswathi always seen with Veena, Shiva with Damaru., the vehicle of shiva, Nandi playing mridangam/pakawaj, Ganapathi playing Dhol, Krishna with inseparable flute in his hand, so on and so forth. Here are few pictures depicting the same.

krish7   saraswati ganu nandi

My questioning brain at work now 🙂

  1. What may be the significance of such an association?
  2. Does it imply that music is divine because Hinduism has associated it with Gods and Goddesses or is it divine because it connects the living to the Cosmos, by its virtue?
  3. Why is Saraswati never seen with a mridangam or Shiva always seen with damaru and not Veena, say?

Given a chance to ponder on this, my way, I would do it thus:

We all know that each individual in this existence, from a tiny ant to a gigantic mammoth, to a dwarf, to a baby, to a man, to a woman is unique and significantly different from each other. So is the way of connecting with the cosmos. When I say connecting with the cosmos, I mean, experiencing the superset (Existence/Nature/Cosmos) of which we are all subsets.

The ways and means that establish this connection are many like music, dance, work (as they say work is worship), intellectual knowledge, yoga, etc etc. That’s the reason in scriptures one finds two ways to Salvation as Bhakti marg and Gjnaana marg. Music and Dance fall under the first category and I am totally blank about the second category J.

Music of any form, be it mantras, chants, Carnatic, Hindustani, instruments, dance etc creates vibrations in the energy centers of our body, as discussed in one of my earlier articles in the blog. The energy around each individual is unique. One may resonate to the vibrations of flute, the other to the vibrations of singing, the third with mridangam and so on.

Our spiritually intellectual ancestors have probably realized this and have basically mapped a band of energy to an instrument and have attributed the vibrations of such instruments to different Gods and Goddesses. A person who has a liking to say Lord Shiva, may resonate to the frequencies of any percussion instrument/dance to connect himself with the cosmos, for Shiva is always seen dancing with his damaru. He need not be a player but could be a good listener too and so may be the case with other Gods and Goddesses too.

To conclude: According to my understanding, music of any form is a way of ‘Discovering oneself’. In doing so, one can find innumerable examples of mapping music to different chakras, colors, Gods, Goddesses, emotions, moods etc., with the ultimate sole purpose of discovering oneself.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

5. ತಾಳ:ಖಂಡ ಜಾತಿ ಅಟ್ಟ    ; ಅಂಗಗಳು : | | 0 0 (5+5+2+2=14ಅಕ್ಷರಗಳು)

ಸರಿ-ಗ-| ಸ-ರಿ ಗ- | ಮ- ||ಮ-||

ರಿಗ-ಮ-| ರಿ-ಗ ಮ-| ಪ- ||ಪ-||

ಗಮ-ಪ -|ಗ-ಮ ಪ- | ದ- ||ದ-||

ಮಪ-ದ-| ಮ-ಪ ದ -| ನಿ -||ನಿ -||

ಪದ-ನಿ-| ಪ-ದ ನಿ- | ̇ಸ -||̇ಸ -||

 ̇ಸನಿ-ದ-|  ̇ಸ-ನಿ ದ- | ಪ – ||ಪ – ||

 ನಿದ-ಪ-| ನಿ-ದ ಪ- | ಮ -||ಮ -||

 ದಪ-ಮ-|ದ-ಪ ಮ -| ಗ – ||ಗ – ||

 ಪಮ-ಗ-| ಪ-ಮ ಗ- | ರಿ -||ರಿ -||

 ಮಗ-ರಿ-| ಮ-ಗ ರಿ- | ಸ – ||ಸ – ||

 
Leave a comment

Posted by on February 15, 2016 in Alankaras

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,